Best Tourist Places To Celebrate Holi In India

1. Mathura and Vrindavan, Uttar Pradesh

2. Barsana, Uttar Pradesh

3. Jaipur, Rajasthan

4. Udaipur, Rajasthan

5. Shantiniketan, West Bengal

6. Hampi, Karnataka

7. Pushkar, Rajasthan

8. Anandpur Sahib, Punjab

9. Goa

10. Delhi